Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Versie 1 juli 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als Stichting Kinderfilosofie (Centrum Kinderfilosofie Nederland, lees vanaf nu CKN) leveren wij diensten aan onze leden. Hiervoor hebben we als Centrum Kinderfilosofie Nederland persoonsgegevens nodig. Wat we als Centrum Kinderfilosofie Nederland met deze gegevens doen, staat in deze privacyverklaring op onze website, gericht op onze leden. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht (verantwoordingsplicht en uitvoeringsplicht).

De nieuwe privacywetgeving (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden en vervangt de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP). Onder de nieuwe wet AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens strenger. In deze nieuwe wet wordt gevraagd aan organisaties om hun databeveiliging en gegevensverwerking in kaart te brengen en praktisch goed uit te voeren, zodat persoonsgegevens bewaakt worden volgens de nieuwe eisen.

Wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarom vraagt, zal het CKN duidelijk moeten kunnen maken welke persoonsgegevens wij in ons systeem hebben opgenomen en waarom, hoe lang we deze gegevens bewaren en hoe het eventueel delen van gegevens met derden is geregeld.

Voor de verantwoordingsplicht moet CKN voortaan kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen er zijn genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens. Onze website draait op WordPress – een open source content management systeem. Ze is vanaf 1 mei 2020 een https-website en voldoet daarmee aan de eisen. Daarnaast is er een cookie-beleid, waarmee mensen akkoord gaan met eventuele (anonieme) registrering via Google Analytics. Daarnaast is met Paulien Hilbrink een functionaris gegevensbescherming aangesteld, binnen het bestuur van CKN.

Onder de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt, bewaard of gepubliceerd worden met toestemming van de persoon zelf. Dit doet CKN door de leden van de beroepsgroep, auteurs van redactionele bijdragen, ontvangers van de nieuwsbrief of deelnemers aan evenementen, daarvan in kennis te stellen. Iedereen heeft het recht om gegevens alsnog te laten verwijderen en kunnen dit doen door daartoe een verzoek in te dienen bij de redactie@kinderfilosofie.nl

In het vervolg van deze verklaring staat hoe een en ander door CKN concreet wordt uitgevoerd. Je leest hoe de gegevensverwerking bij CKN verloopt, van verwerken van gegevens door (digitale) toepassingen, website en/of nieuwsbrief. De privacyverklaring is van toepassing voor persoonsgegevens die we offline verzamelen, via de telefoon of schriftelijk. Ook daarbij vragen we de contactpersoon mondeling of we de contact- en persoonsgegevens mogen gebruiken in de toekomst bij het informeren over onze activiteiten.

In deze privacyverklaring heeft het CKN getracht zo goed en volledig mogelijk te voldoen aan de eisen die de wet AVG stelt.

Contactgegevens

CENTRUM KINDERFILOSOFIE NEDERLAND (CKN).

Amsterdamseweg 40, 1182HE, Amstelveen

Website: www.kinderfilosofie.nl

E-mailadres: info@kinderfilosofie.nl

Binnen het CKN heeft Paulien Hilbrink in het bestuur de rol van functionaris gegevensbescherming op zich genomen, paulien@kinderfilosodie.nl

Het bestuur van CENTRUM KINDERFILOSOFIE NEDERLAND is voor vragen omtrent privacy en de privacyverklaring te bereiken via info@kinderfilosofie.nl o.v.v. privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het CKN verwerkt persoonsgegevens, opdat je gebruik kunt maken van wederkerige diensten (zichtbaarheid als auteur, opleider, praktijkfilosoof of deelnemer aan een CKN- event), ook nadat je deze gegevens zelf aan ons, met dat doel, hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij – afhankelijk van het doel – verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Informatie door jou verstrekt voor je profiel.
 • Opleiding/certificering voor vermelding in beroepsgroep
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer en/of factuuradres bij deelname aan CKN-evenementen
 • Gegevens die je zelf verstrekt via email aan het secretariaat, werkgroepen, bestuurders of redacteuren.

Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van het CENTRUM KINDERFILOSOFIE NEDERLAND. Daardoor ontvang je geregeld nieuwsbrieven die betrekking hebben op jouw beroepsgroep. Via de email van de afzender kun je ten alle tijden weer opzeggen en jouw emailaccount uit het bestand laten verwijderen, zonder opgave van redenen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, noch andere gevoelige persoonsgegevens. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderfilosofie.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

CENTRUM KINDERFILOSOFIE NEDERLAND verwerkt jouw persoonsgegevens op grondslag van gerechtvaardigde belangen en voor de volgende doelen:

 • Bankgegevens inzake deelname aan de CKN-beroepsgroep.
 • Verzenden van CKN-nieuwsbrief.
 • Deelname aan CKN-evenementen.
 • Berichtgeving over eigen evenementen
 • Relevante informatie over de beroepsgroep en activiteiten via email
 • Om onze dienstverlening passend te houden en uit te kunnen voeren.
 • Profiel op de website

Indien er in de toekomst eventuele apps worden ingezet die met gegevensverwerking/persoonsgegevens te maken hebben, dan zal CKN een aanpassing doorvoeren in deze privacyverklaring en indien nodig haar leden daarvan op de hoogte stellen.

De informatieverstrekking zal altijd via het CKN lopen. Het CKN zal geen persoonlijk informatie aan derden verstrekken.

Het eventueel vermelden van persoonsgegevens of beeltenissen bij redactionele bijdragen zal in overleg plaatsvinden, anders als dat de auteur al niet zichzelf met gegevens publiekelijk heeft gemaakt via andere wegen, denk aan sociale media als LinkedIn/Facebook, Twitter en Instagram.

Mocht het zo zijn dat betreffende persoon/personen alsnog zijn beeltenissen of gegevens verwijderd wil hebben, dan wordt dit verzoek per email of anderszins direct gehonoreerd. In redelijkheid zal dit binnen 48 uur plaatsvinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het CKN neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen/robots/bots, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CKN) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het CKN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

Categorie lidmaatschap beroepsgroep – accountgegevens > drie jaar na in-activatie van het lidmaatschap. De reden hiervoor is dat wij een lidmaatschap dan eenvoudig kunnen her- activeren in geval van opnieuw lid worden, zonder dat gegevens t.b.v. registratie in het register opnieuw te hoeven worden aangeleverd.

Categorie deelnemer evenementen: drie jaar na laatste deelname aan een van onze evenementen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het CKN verstrekt conform onze statuten geen gegevens aan derden, zonder overleg met jou. Het CKN verstrekt gegevens alleen aan derde partijen die het mogelijk maken om nieuwsbrieven te versturen (e-mailadressen), zoals Mailchimp. Voor de verwerkersovereenkomst verwijzen we naar de gegevens van betreffende partij. We hebben maatregelen genomen om ook Mailchimp AVG-proof te maken.

Cookies en vergelijkbare technieken

Het CKN gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze staan ten dienste van Piwik PRO waarmee het gedrag op de website wordt gemeten en aanpassingen worden gedaan ten einde de bezoeker een betere dienstverlening te kunnen bieden. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser in te stellen waardoor deze eventueel geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een mail naar info@kinderfilosofie.nl is voldoende. Daarnaast heb je het recht om je eventuele

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze stichting. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kinderfilosofie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Het CKN zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

Het CKN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Het CKN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kinderfilosofie.nl

De webmaster – Jan van Bodegraven – waarborgt de beveiliging van de website van het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

—-

Disclaimer

Alle op de site aanwezige informatie en beelden behoren toe aan Centrum Kinderfilosofie Nederland. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande toestemming van het CKN.