Missie en visie

Door te filosoferen scherpen kinderen hun denk- en spreekvaardigheden zoals luisteren, redeneren en bijstellen van hun eigen standpunt. Kinderfilosofen scheppen hiervoor de optimale voorwaarden. Onder begeleiding van een kinderfilosoof oefenen kinderen samen het denken. 

Centrum Kinderfilosofie Nederland ziet het als haar voornaamste taak kinderfilosofie op de kaart te zetten en kinderfilosofen te ondersteunen in hun vak door ze een platform te bieden om het vakgebied te doen groeien. 


KINDERFILOSOFIE

Wat is kinderfilosofie?

Filosoferen begint met het stellen van vragen. Geen vragen naar informatie of kennis, maar vragen naar gedachten en redeneringen. Bestaan we echt? Hoe moet je leven? Wat is geluk? Hebben we Google nodig? Vragen die meer vragen opwekken. De antwoorden vormen bouwstenen voor het samen kritisch denken.

Kinderfilosofie is de praktijk van het filosoferen met kinderen en jongeren. Onder begeleiding van een kinderfilosoof oefenen kinderen met verwoorden van eigen gedachten, verplaatsen ze zich in andere perspectieven, reageren ze op elkaars uitspraken en leren ze spelen met concepten. Deze dialogische vorm typeert het filosofisch gesprek, waarbij niet de uitkomst of het antwoord het doel is, maar het gezamenlijke denkproces.

Wat is het verschil tussen denken en filosoferen?

We denken de hele dag. Wat is de oplossing van deze som? Welk woord moet ik invullen? Wat geef ik m’n tante cadeau? Filosoferen is anders. Ons denken wordt filosofisch als we nadenken over ons denken (reflecteren). Dan veranderen vragen in filosofische vragen, zoals:  Kun je een mandarijn cadeau geven? Of je broertje? Denkvragen maken het mogelijk om verschillen in doen en laten waar te nemen, dingen te veranderen, te leren en te ontwikkelen.

Denkvaardigheden oefenen

De praktijk van kinderfilosofie biedt de gelegenheid om in een filosofisch gesprek de verschillende denkvaardigheden te oefenen. De kinderfilosoof is geschoold om het denkwerk van kinderen te begeleiden.


MISSIE | VISIE van Centrum Kinderfilosofie Nederland

Voor wie is Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN)?

Wij zijn er aan de ene kant voor kinderfilosofen en voor de opleiders in kinderfilosofie. Aan de andere kant zijn we er voor belangstellenden die met kinderfilosofie aan de slag willen en interesse hebben in kinderfilosofie zoals, opvoeders, scholen, jeugd- en jongerenwerk-, kunst- en cultuurinstellingen in Nederland.

Platform voor kinderfilosofie

Via onze website, bijeenkomsten en nieuwsbrief vormt het Centrum Kinderfilosofie Nederland een uniek platform voor kinderfilosofie. We verbinden en informeren, bewaken de kwaliteit van kinderfilosofie en helpen expertise te ontwikkelen. Dit doen we door:

  • te investeren in nascholing van alle bij ons aangesloten kinderfilosofen,
  • het stimuleren van kennisuitwisseling voor en door kinderfilosofen en
  • bekendheid geven aan wat kinderfilosofie is en voor kinderen kan betekenen

Vernieuwde website 

De CKN-website wordt heringericht met als doel veel interactiever met kinderfilosofen en geïnteresseerden in kinderfilosofie te kunnen communiceren en te bemiddelen, waardoor de kinderfilosofie bekender wordt en kan groeien. Via ons zijn alle aangesloten kinderfilosofen straks eenvoudig te vinden. Met een digitaal platform, dat in het voorjaar 2023 operationeel is, maken we kinderfilosofie toegankelijk voor een groter publiek. Alle bij CKN geregistreerde kinderfilosofen en opleiders zijn dan vindbaar en kunnen zich onderscheiden via een door hen zelf ingericht profiel. Scholen, instellingen en overige organisaties kunnen zich op deze wijze doelgericht en actief informeren.

Kwaliteitskaders

Alle aangesloten kinderfilosofen hebben een level 1 of level 2 behaald. Level 1 betekent: beginnend kinderfilosoof. Level 2 betekent: zelfstandig kinderfilosoof. De level 2 kinderfilosoof onderscheidt zich van de level 1 kinderfilosoof in de hoeveelheid ervaring met het filosoferen en het zelfstandig kunnen begeleiden van grotere groepen kinderen.

Ambitie

Centrum Kinderfilosofie Nederland zet zich in om kinderfilosofie een onderdeel te laten worden van het onderwijscurriculum. We richten ons daarbij op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, maar ook op lerarenopleidingen. We brengen kinderfilosofie onder de aandacht op symposia over praktische filosofie, bij Pabo’s en in de Maand van de Filosofie. Hierbij gaan we de samenwerking aan met bijvoorbeeld de Vereniging voor Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO), de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF), de Maand van de Filosofie en de Pabo’s. Houdt onze nieuwsbrief in de gaten!