ANBI-status en donaties

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland is een stichting en draagt een ANBI-status. CKN voorziet  in haar eigen kosten als het gaat over de CKN-events. Maar is voor een deel van haar inkomsten (en in de begroting) afhankelijk van eenmalige donaties en giften, dan wel van subsidies of fondsen.

Uw donatie
We zijn erkentelijk voor elke geldelijke bijdrage waarmee we de betekenis en het werk van het Centrum Kinderfilosofie Nederland kunnen ondersteunen.

U kunt uw donatie maken naar het banknummer NL67ABNA0504526812 t.n.v. CKN. U kunt ons ervan in kennis stellen of een anonieme donatie doen.


Uw vragen
Heeft u vragen omtrent de bekostiging van onze activiteiten en werkzaamheden, dan kunt u zich wenden tot Paulien Hilbrink, voorzitter van het CKN-bestuur: info@kinderfilosofie.nl of 06-13983568

Onze vragen
Op dit moment zijn we nadrukkelijk op zoek naar fondsen of donaties die voor continuïteit kunnen zorgen, met name op het gebied van de CKN-eventmenten, de CKN-beroepsgroep en voor activiteiten waarmee we ons werk onder de aandacht brengen van een groter publiek, zoals de organisatie van de Berrie Heesen-prijs en Filosofie de Pabo’s in.

ANBI
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Het kan een goed doel, een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn. Het kan ook een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing zijn. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

Jaarverslagen

Hier kunt u de jaarverslagen van het CKN bekijken.

Donateurs

Onze hartelijk dank gaat uit naar onze donateurs:

Stichting de Filosoof

Elise Mathilde

Thomas More Hogeschool Rotterdam