Nationale Partners

Op zoek naar een opleiding, training of kinderfilosoof in de buurt? Hieronder onze partners op een rij. Ook partner worden? Neem dan contact op via info@kinderfilosofie.nl
Cursusdata van deze ondernemers vind je hier.

Rob Bartels
Schrijft en doceert graag over filosoferen met kinderen. Zijn handboek Kinderen leren filosoferen wordt veel gebruikt op pabo’s, en zijn proefschrift Democratie leren door filosoferen uit 2013 is actueler dan ooit.
Website: rob1sept.home.xs4all.nl/rob.htm

Beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ)
Deze ISVW-beroepsopleiding leert je om een goed filosofisch gesprek te voeren met kinderen en te zorgen dat het filosofisch blijft. Kenmerkend is dat er naast veel oefenen ook achtergrondkennis van de filosofie aangereikt wordt.
De opleiding wordt verzorgd in Leusden
Website: isvw.nl/cursussen/filosoferen-kinderen-en-jongeren/

Nanda van Bodegraven
Sinds 1998 is Nanda betrokken bij filosoferen met kinderen op scholen en in het jeugdwerk. Ze traint volwassen in het begeleiden van een filosofisch gesprek. Bijvoorbeeld door hulpmiddelen te zoeken, zoals kinderen een tekening te laten maken, of een verhaal. Of, door het bord bij het gesprek te gebruiken om overzicht te bieden van het gesprek. Ook heeft ze diverse boeken met helder gestructureerde lessen, lesbrieven en artikelen over dit onderwerp geschreven.
Gevestigd in Amsterdam
Website: nandavanbodegraven.wordpress.com

Alexandra Bronsveld
Alexandra Bronsveld begeleidt als sparringpartner en trainer scholen in het primair en voortgezet onderwijs bij professionaliseringstrajecten en innovatie. Haar expertisegebieden zijn filosoferen met kinderen en leren voor het leven in de 21ste eeuw. Dit laatste betekent voor haar een geïntegreerde aanpak waarin verwondering, kritisch en creatief denken, lesgeven vanuit passie en contact en project gestuurd onderwijs centraal staan.
Gevestigd in Utrecht
Website: www.alexandrabronsveld.nl

De Denkschool
De denkschool biedt lessen, workshops, cursussen en trainingen filosofie en filosoferen met kinderen om de denkkracht van jong en oud aan te jagen. Leonie van Wees, Caroline van Twillert en Mirjam Poolster werken in zowel het primair, voortgezet als beroepsonderwijs.
Gevestigd in Vlaardingen
Website: www.dedenkschool.nl

EPIC international
Deze internationale groep experts, met collega’s in Letland, Engeland, Schotland en Nederland, werkt samen in verschillende filosofische activiteiten in verschillende samenstellingen. In Nederland verzorgen Ieva Rocena en Ed Weijers al sinds 2011 de Beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren aan de ISVW in Leusden. De opleiding wordt ook in Antwerpen verzorgd. Catherine McCall (Schotland) en Ed Weijers verzorgen trainingen in de CoPI-gespreksmethode (Community of Philosophical Inquiry). Ook verzorgt Weijers trainingen in (klassieke) Socratische Gesprek en gesprekken (individueel als met groepen) en de Critical Thinking methode van Oscar Brenifier. Catherine en Ed hebben een hoofdstuk geschreven in het Routledge International Handbook on PwC.
Informatie: info@epic-international.org of edweijers@epic-international.org

De Filosofiejuf
De filosofiejuf, ofwel Fabien van der Ham, staat voor echte gesprekken met kinderen! Fabien is bekend van de praatprikkels en speelse boeken met een filosofische twist. Op haar site kun je heel veel tips en inspiratie vinden.
Gevestigd in Groningen.
Website: www.filosofiejuf.nl

Filosofie praktijk Leiden
Wouter Belier organiseert activiteiten op het gebied van filosoferen en filosofie en geeft op eigenzinnige wijze filosofielessen in het voortgezet onderwijs.
Gevestigd in Leiden
Website: www.filosofiepraktijkleiden.nl

Groot Denkraam
Volgens Marja van Rossum is filosoferen onderzoeken. Je samen met anderen verdiepen in het hoe, wat en waarom van een bepaalde kwestie. Speculatief denken: je steeds afvragen hoe het eigenlijk zit, of hoe het zou kunnen zijn. De ideeën die daarbij naar boven komen onderzoek je dan verder: klopt het? Daarbij ga je zorgvuldig, kritisch en analytisch aan de gang. Marja biedt daarbij veel praktische handvatten. Bekijk voor meer achtergronden, onderwerpen, lesmateriaal en manieren om te filosoferen haar website.
Website: www.grootdenkraam.nl

Leren Filosoferen
Het doel van Leren Filosoferen is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven verkennen. Leren Filosoferen werkt met de socratische methode. Ze leiden filosofische gesprekken en trainen mensen in het zelf leiden van die gesprekken. Ook begeleiden ze organisaties in visieontwikkeling met een aanpak die nauw aansluit op het socratisch gesprek. Verder faciliteren ze bestuurders in scenariodenken met behulp van de scenariomethode. En Leren Filosoferen traint kunstvakdocenten en museumdocenten met Kunst & jij.
Gevestigd in Castricum en Utrecht.
Website: www.lerenfilosoferen.nl

Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (vfvo)
Filosofie mag zich als vak in het voortgezet onderwijs in een toenemende populariteit verheugen. Het aantal scholen dat filosofie aanbiedt groeit gestaag. Filosoferen is immers een bijzonder betekenisvolle en plezierige activiteit, want het gaat om een liefdevol verlangen naar wijsheid. Ieder leren en ieder vak staat of valt met goede docenten en de juiste voorbeelden. De Vakvereniging van Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs wil filosofie als schoolvak versterken, de docenten ondersteunen en de kwaliteit waarborgen en vergroten. Naast relevante informatie voor docenten en scholen biedt deze site een platform om het nodige aan vak inhoud en werkvormen uit te wisselen.
Website: www.vfvo.nl

De Vragenman
De Vragenman filosofeert met kinderen op scholen en in musea, treedt op als filosofisch gespreksleider, geeft workshops en ontwikkelt educatief spelmateriaal.
Website: linkedin

Wereldwijs
Wereldwijs is opgericht door Karen Faber. Zij is trainer en docent. Ze hoopt met haar werk leerkrachten en andere opvoeders te inspireren om ruimte te maken voor een goed gesprek. Maak vrije ruimte om je eens te verwonderen over dat wat vanzelfsprekend lijkt. Kinderen staan vragend in de wereld, en vinden het spannend en leuk om zo’n denkavontuur aan te gaan!
Website: www.wereldwijs-filosoferen.nl

Wijsgierig Aagje
Gelooft dat als kinderen filosoferen en vragen durven stellen, ze mentaal weerbaar worden. Waardoor je als mens beter om leert gaan met veranderingen. Op het schoolplein maar ook in het grote mensen leven.
Vivienne Janssen filosofeert binnen en buiten het klaslokaal. Zo ontwikkelt ze ook denkprojecten om te filosoferen op straat of op festivals zoals met DenkRamen en Filosofietsje.
Gevestigd in Utrecht
Website: www.wijsgierigaagje.nl

Wonderwhy
Wonderwhy wil probleem oplossen, creatief denken, kritisch denken, zelfregulering, sociale & culturele vaardigheden, samenwerken en communiceren, enkele van de 21ste eeuwse vaardigheden, ontwikkelen door te filosoferen. Maar ook Burgerschap, morele vorming en Bildung (persoonlijke ontwikkeling) is volgens Wonderwhy gediend met de activiteit van het filosofische gesprek. Neem voor trainingen, lessen en methodes contact op met Sabine Wassenberg en Maaike Merkensbekker.
Gevestigd in Amsterdam
Website: www.wonderwhy.nl

Stichting Denkbeeld
Stichting Denkbeeld initieert, stimuleert en bevordert educatieve projecten die de gebieden filosofie, theologie, kunst en cultuur – en met name hun samenhang – als onderwerp hebben. Hiermee wil de stichting bijdragen aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van mensen in de Nederlandse samenleving. Stichting denkbeeld is een initiatief van Liesbeth Eshuis en Sigrid Schumacher.
Website: linkedin

Muziek en ethiek
Pablo Muruzábal Lamberti is gespreksleider en filosofiedocent op verschillende scholen. Momenteel doet hij promotieonderzoek om bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de filosofische dialoog. Daarbij richt hij zich op de luisterkant van het gesprek, omdat hij vermoedt dat een dialoog bij de gratie van het luisteren pas echt filosofisch kan worden. Filosoferen is immers een gezamenlijke onderneming en om samen te kunnen werken moet je contact maken met de ander en diens ideeën. Luisteren ziet hij daarbij als een actieve vorm van ontvankelijkheid of receptiviteit. Dat is dus meer dan zomaar horen: luisteren kost moeite en gaat niet vanzelf. Daarom betrekt Pablo muziek bij zijn onderzoek, omdat hij denkt dat muziek ons kan helpen bij het actief open stellen voor het onbekende. Met zijn onderzoek wil hij gespreksleiders helpen bij het vinden van mogelijkheden om de luistervaardigheid van alle betrokkenen te verbeteren, en daarmee de filosofische kwaliteit van het gesprek te waarborgen.
Website: www.muziekenethiek.com

O is dat zo?
Paulien Hilbrink komt uit het basisonderwijs en is filosoof. Een mooie achtergrond om te filosoferen met kinderen in het basisonderwijs. Ze houdt ervan kinderen serieus te nemen en ze te laten reflecteren op de gedachten die ze hebben over de wereld om hen heen. Ze schept de gelegenheid om kinderen met elkaar in gesprek te laten gaan over filosofische vraagstukken. Zij bepalen zèlf de inhoud en vormen hun eìgen mening. Zo verbeteren kinderen hun denkvaardigheden en leren ze vragen stellen. In 2019 breidt ze haar werkveld uit naar senioren en ouders en andere opvoeders.
Gevestigd in Amstelveen
Website: www.oisdatzo.nl

Kleine Grote Denkers

Vanaf 2017 hebben Kilian Schaap en Ruud Verbraak als missie om meer filosofie in het basisonderwijs te krijgen. Zij doen dit door leuke en toepasbare filosofielessen te maken voor bovenbouwgroepen op de basisschool. Centraal in het werk van Kleine Grote Denkers staan gamification en de match met de 21e-eeuwse vaardigheden en burgerschapsvorming. Ook verzorgen zij workshops voor leerkrachten over hoe je filosofeert met kinderen en gebruiken zij hun interdisciplinaire achtergrond om scholen te helpen met teambuilding en strategiebepaling.                                                                                                                     Website: www.kleinegrotedenkers.nl