De Organisatie

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland (voorheen Centrum voor Kinderfilosofie) is opgericht in 1989 om in Nederland het filosoferen met kinderen te kunnen ontwikkelen.

Sinds 1989 maken wij ons sterk voor kinderfilosofie in Nederland en doen wij onderzoek op dit gebied, organiseren we bijeenkomsten en cursussen, ontwikkelen educatieve materialen en stellen we relevante informatie beschikbaar via Nieuwsbrief en website. Het Centrum neemt initiatieven voor- en is betrokken bij diverse projecten, zowel nationaal als internationaal. We werken intensief samen met basisscholen, lerarenopleidingen, advies/begeleidingsdiensten in het basisonderwijs, instellingen voor kunst en cultuur en met de jeugdzorg. Wie vragen heeft, kan contact met ons opnemen.

Doelstellingen

 • De primaire taak van het Centrum Kinderfilosofie Nederland is het propageren en verspreiden van kinderfilosofie in het (basis-)onderwijs. De activiteiten in de onderwijsbegeleiding en de lerarenopleiding, de ontwikkeling van materialen, e.d. dragen bij aan deze taak. De weerklank die kinderfilosofie vindt in de kunst- en cultuureducatie en het levensbeschouwelijk onderwijs, en de ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening en het welzijnswerk, waardeert het Centrum als bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van kinderfilosofie.
 • Het Centrum is een coördinatiepunt dat op de hoogte is van alle initiatieven, en nieuwe initiatieven en onderlinge samenwerking stimuleert, coördineert en begeleidt. Daarin bevordert het Centrum vooral de communicatie tussen iedereen die zich betrokken weet bij kinderfilosofie. Communicatie en dialoog worden gezien als een bron voor vernieuwing en ontwikkeling.
 • Het Centrum richt zich op de ontwikkeling van kinderfilosofie.
 • Het Centrum onderhoudt goede contacten met buitenlandse centra voor kinderfilosofie, is actief lid van de Europese stichting Sophia, en participeert in internationale projecten.
 • Het Centrum beschikt over een documentatie-centrum, waar relevante binnen- en buiten-landse literatuur over kinderfilosofie, deels ook via internet, toegankelijk en beschikbaar is voor alle geïnteresseerden.
 • Het Centrum verricht onderzoek en is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.
 • Het Centrum verzorgt cursussen, initieert en begeleidt projecten.

Toespitsingen

 • Het CKN vormt een uitwisselingsplatform voor pabo-docenten.
 • Het CKN faciliteert de Berrie Heesen-prijs. Deze prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan mensen met een verrassend initiatief op het gebied van het filosoferen met kinderen.
 • Het CKN onderhoudt hartelijke betrekkingen met instellingen voor kunst- en cultuureducatie en zoekt daarmee ook samenwerking.
 • Het CKN onderhoudt hartelijke betrekkingen met jeugdinstellingen op het terrein van levensbeschouwing en identiteit en zoekt daarmee ook samenwerking.
 • Het CKN onderzoekt welke betekenis het filosoferen met kinderen kan hebben in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen, zowel in therapeutische situaties als bij individuele hulp aan kinderen die in het onderwijs bijzondere zorg behoeven.
 • Het CKN ontwikkelt een deeltijdopleiding Filosoferen met Kinderen en Jeugdigen in samenwerking met de Internationale School voor Wijsbegeerte (zie: www.isvw.nl)

Netwerk Filosoferen met kinderen in de jeugdhulpverlening

In de loop der jaren is het Centrum Kinderfilosofie Nederland benaderd voor informatie over filosoferen met kinderen in de jeugdhulpverlening. Op veel vragen zijn nog geen antwoorden, op sommige inmiddels wel. De informatie in binnen- en buitenland over dit onderwerp is vaak niet algemeen toegankelijk vanwege te geringe bekendheid.

Tijdens de conferentie Passie voor Filosoferen op 19 maart 2008 vond in één van de werkplaatsen een eerste oriëntatie op dit onderwerp plaats. Wat opviel was de grote belangstelling voor het thema. Deelnemers uit verschillende disciplines toonden interesse voor toepassingen in de kinderopvang, de jeugdhulpverlening, in het onderwijs, muziek, dans en drama. Er waren veel vragen en er werden ideeën aangedragen om verkennend aan de slag te kunnen gaan; alles zeer divers van aard en vaak gecombineerd met de zorg hoever je er mee kunt gaan. Welke toepassingen kennen we, welke zijn beschreven, zijn er effecten bekend? Hoe betrek je kinderen met speciale behoeften bij het filosoferen in groepen? Kunnen we filosoferen met jongeren via internet? Hoe verloopt filosoferen met ernstig zieke kinderen, hooggevoelige kinderen, hoogbegaafde kinderen, angstige kinderen, kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum? Kan je probleemgedrag signaleren middels het filosoferen? Kunnen alle kinderen het filosoferen aan? Heeft filosoferen met kinderen ook te maken met het ervaren van je eigen grenzen als gespreksleider?

Om gelegenheid te bieden informatie uit te wisselen en mogelijkheden te onderzoeken ondersteunt het Centrum Kinderfilosofie Nederland het netwerk Filosoferen met Kinderen in de Jeugdhulpverlening.

We beschreven voor dit netwerk de volgende doelstellingen:

 • inventariseren van bestaande projecten
 • uitwisselen van ervaringen
 • uitdragen van de mogelijkheden
 • actieve deelname
 • twee keer per jaar een bijeenkomst

Heeft u belangstelling?
Indien u belangstelling heeft om mee te denken en mee te doen in dit netwerk kunt u zich aanmelden middels het contactformulier op onze website www.kinderfilosofie.nl ter attentie van Marieke Schuurman. U ontvangt dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

zie de literatuurlijst over filosoferen in de hulpverlening

 

Het Centrum heeft de ANBI status

Het Centrum Kinderfilosofie Nederland heeft de ANBI status. In bijgaand document vindt u onze gegevens. Ga naar ANBI

Centrum Kinderfilosofie Nederland, Middelburgseweg 113, 2771 NJ Boskoop, e. info@kinderfilosofie.nl